Педагогіка вищої школи:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc4Nzk4MTgtZjZmYS00YzJlLWJiNDUtYTQyYzM1YmI2ZmYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22275012ee-dcb5-46df-98be-f68ad19be338%22%7d

  та Психологія вищої школи 

Методологія підготовки наукової публікації та Підготовка науково-інноваційного проєкту (Викл. Павлюк В.В.)