Новини

Оголошення для аспірантів, котрі слухають дисципліну “Педагогіка вищої школи”

Посилання на пару https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODYwOWM1NzAtYjJlYy00M2FiLTlmNDYtYjdhODU5Y2FlY2Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22275012ee-dcb5-46df-98be-f68ad19be338%22%7d

Розклад занять для аспірантів географічного ф-ту

Розклад занять аспірантів 1-го року_2020-2021 1 семестр Розклад занять аспірантів 2-го року_2020-2021 1 семестр Розклад занять аспірантів 3-го року_2020-2021 1 семестр Розклад занять аспірантів 4-го року_2020-2021 1 семестр