Правила прийому до аспірантури
Львівського національного університету імені Івана Франка
у 2016 році

1. Прийом до аспірантури з відривом і без відриву від виробництва здійснюється за такими спеціальностями (Перелік спеціальностей затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266):
011 Науки про освіту
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
033 Філософія
035 Філологія
051 Економіка
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
056 Міжнародні економічні відносини
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
082 Міжнародне право
091 Біологія
101 Екологія
102 Хімія
103 Науки про Землю
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

2. Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок:
• коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
• коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

3. До аспірантури на конкурсній основі приймають громадян України, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” або “спеціаліст”.
Заяви щодо прийому до аспірантури з усіма зазначеними нижче документами приймають з 22 серпня по 08 вересня щодня, крім суботи та неділі, з 900 до 1800; телефон для довідок (032)2394773.
Вступні випробування проводять з 16 вересня по 20 жовтня.

Перелік необхідних документів

1. Заява встановленого зразка.
2. Для випускників 2016 року рекомендація Вченої ради факультету (за наявності).
3. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, в якій вступник до аспірантури працює.
4. Список опублікованих наукових праць (за наявності), завірений в деканаті, або реферат з обраної спеціальності. Реферат подають на кафедру в друкованому вигляді, а у відділ аспірантури – на електронному носії.
5. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
6. Засвідчена копія диплома та додатку до диплома (бакалавра і магістра/спеціаліста). Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають завірену копію нострифікованого диплома.
7. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
8. Медична довідка форми 086-у.
9. Копія ідентифікаційного коду (для навчання в аспірантурі з відривом від виробництва).

4. Вступники до аспірантури складають вступні іспити з:
• спеціальності в обсязі відповідної навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”;
• філософії в обсязі відповідної навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”;
• іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment звільняється від складання вступного іспиту. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до результатів вступного випробовування з іноземної мови з найвищим балом.

5. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виносить Приймальна комісія до аспірантури Університету за результатами співбесіди вступника з майбутнім науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку майбутнього наукового керівника.
Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до аспірантури Університету до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.
Оцінювання вступників проводять за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.
Зарахування вступників відбувається на підставі рейтингу, що визначається на основі результатів трьох вступних іспитів до аспірантури та оцінки майбутнього наукового керівника.
Оцінка “задовільно” за іспит із спеціальності та оцінка “незадовільно” з будь-якого вступного іспиту або за реферат є підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань як на бюджетну форму навчання, так і на навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб.

6. У випадку, коли сумарний рейтинг двох (або більше) вступників на певну спеціальність за результатами чотирьох вступних випробувань є однаковим, перевага при зарахуванні до аспірантури надається вступнику, котрий:
• отримав найвищу оцінку за іспит із спеціальності;
• має публікації за обраною спеціальністю (з врахуванням рейтингу видання);
• виступив на міжнародних наукових конференціях з відповідного фаху;
• має дипломи переможця чи призера міжнародних студентських олімпіад з відповідного фаху;
• є переможцем міжнародних конкурсів наукових робіт;
• виступив на всеукраїнських наукових конференціях з відповідного фаху;
• має дипломи переможця чи призера всеукраїнських студентських олімпіад з відповідного фаху;
• є переможцем всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;
• має ступінь магістра.
Вступникам, які успішно склали всі іспити, але не набрали достатньої кількості балів для зарахування в аспірантуру за державним замовленням, може бути запропонований вступ до аспірантури на умовах контракту.
Початок навчання в аспірантурі – 01 листопада.
Довідку про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи
(за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подає аспірант особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

7. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
• міжнародних договорів України;
• загальнодержавних програм;
• договорів, укладених Університетом з юридичними чи фізичними особами.

Перелік необхідних документів

1. Заява встановленого зразка.
2. Особовий листок з обліку кадрів.
3. Список опублікованих наукових праць (за наявності) і реферат з обраної спеціальності. Реферат подають майбутньому науковому керівнику. Мову написання реферату узгоджують з майбутнім науковим керівником.
4. Відгук майбутнього наукового керівника на наукові праці або рецензія майбутнього наукового керівника на реферат, з оцінкою.
5. Засвідчена копія диплома та додатку до диплома (бакалавра і магістра).
6. Дві фотокартки: 3×4 см та 4×6 см.
7. Медична довідка і довідка на СНІД.
При зарахуванні на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання власника Документа.

8. Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюють на засіданні Приймальної комісії до аспірантури Університету та оформлюють протоколом.
На підставі рішення Приймальної комісії до аспірантури ректор Університету видає наказ.